ปัญหาการขาดแคลนครูและอุปกรณ์การศึกษา

ประเทศไทยใช้จ่ายปีละประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านการศึกษาเทียบเท่ากับประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศ อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องปรับปรุงการใช้จ่ายที่มีประสิทธิผล มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมากเกินไปที่เผชิญกับแนวโน้มของจำนวนเด็กและเยาวชนที่ลดลง ครอบครัวและครอบครัวที่ยากจนในชนบทส่งลูกไปโรงเรียนใกล้บ้านเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง

โรงเรียนขนาดเล็กต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนครูและอุปกรณ์การศึกษาส่งผลให้คะแนน PISA ที่ไม่ดี (โปรแกรมสำหรับการประเมินนักศึกษานานาชาติ) สำหรับเด็ก ๆ ธนาคารชี้ให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียน ในประเทศไทยเด็กที่เกิดในวันนี้จะมีศักยภาพเพียงร้อยละ 60 ทั้งในแง่ของผลผลิตและรายได้ตลอดชีวิต